Projecte de formació Wapps.cat: creació de llocs web

Creació de llocs web en català / valenciàEl “Projecte de formació Wapps.cat: creació de llocs web”  és el resultat de l’anàlisi de les orientacions metodològiques de l’àmbit digital per l’educació primària i secundària del Departament d’Educació, en les que es menciona la transversalitat, l’ús efectiu aplicat a la resolució guiada de situacions problema, la simulació, cerca i assaig de situacions diverses, la posada en pràctica a partir de necessitats reals, entre d’altres.

Es materialitza en una activitat de formació permanent de professorat que des de 2018 organitza la Universitat Rovira i Virgili i imparteix en col·laboració amb la Fundació .cat i els departaments d’educació en el marc de l’Aliança STEM.

Activitat de formació permanent de professorat

El curs “Projecte de formació Wapps.cat: creació de llocs web” persegueix la doble finalitat de capacitació en competències digitals i de potenciació de l’ús de la llengua catalana i les seves variants geogràfiques a la xarxa a través de la creació de llocs web. Amb un reconeixement màxim de 40 hores totals, s’adreça a professorat de les àrees STEM, d’humanitats i de ciències socials de Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, interessat en rebre formació pràctica sobre creació de webs com a recurs transversal en les seves assignatures, per treball per projectes, treballs de síntesi o recerca, comunicació de resultats, etc.

El treball és eminentment pràctic:

Projecte de formació Wapps.cat: creació de llocs web en català / valencià

 • A les sessions formatives s’introdueixen continguts relacionats amb tipologia de pàgines web, sistemes de gestió de continguts –WordPress–, eines de suport, disseny universal per a l’aprenentatge, criteris i mesures de seguretat i drets de continguts i privacitat a Internet.
 • Per la part pràctica s’utilitza com a recurs i element de motivació el “Concurs WAPPS.cat” de la Fundació .cat. Als docents participants se’ls demana que dinamitzin l’alumnat d’un o més grups classe perquè aquests creïn un web real treballant en equips i es presentin al concurs.
 • Aquesta tasca es recolza amb sessions en línia de preparació, un seguiment i suport telemàtic al professorat, un paquet de recursos sobre WordPress com a reforç dels continguts treballats en les sessions; i el lliurament al professorat i alumnat d’un paquet de domini i servidor de forma gratuïta per part de la Fundació .cat.
 • Es promou que els webs desenvolupats vinguin a respondre una necessitar tangible de l’entorn dels centres, perquè tinguin continuïtat i utilitat real. La intenció és integrar servei a la comunitat i aprenentatge acadèmic, per potenciar l’impacte social i la projecció de l’activitat.

Es curs és viu i cada any incorpora millores. Les valoracions rebudes dels participants han estat molt positives. De mitjana un 85 % consideren que el curs es molt bo o bo i un 76% consideren que el curs els ha preparat per ajudar l’alumnat a crear webs.

Els cursos escolars 2018-19 i 2019-20 s’ha impartit al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Segrià, Gironès i Alt Penedès, amb una assistència total de 58 docents de 43 centres educatius. El juliol de 2020 s’ha iniciat un format de formació totalment en línia, amb 4 edicions del curs de formació (referències 1, 2, 1B i 2B) per les comunitats de Catalunya, Pais Valencià i Illes Balears, que ha comptat amb una assistència de 104 docents. Pel curs escolar 2020-2021 tornen a convocar-se 4 noves edicions del curs en format en línia per Catalunya, Pais Valencià i Illes Balears (referències 3, 4, 5 i 6) .

Detalls de l’activitat de formació

ICE URV

 • Nom del curs: Projecte de formació Wapps.cat: creació de llocs web.
 • Format: Curs, en línia. Sessions formatives en plataforma Moodle i Webinars Adobe Connect.
 • Edicions: Es convoquen 4 noves edicions del curs en el període octubre 2020 – febrer 2021. Les edicions es dividiran dues parts. Una primera al 1r trimestre del curs 2020-21 amb 20 h reconegudes i una segona part al 2n trimestre amb 20 hores.
 • Nivell al què s’adreça: 5è i 6è de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 • Àrees: STEM, humanitats i ciències socials.
 • Àmbit de difusió: Comunitats de Catalunya, Illes Balears, País Valencià.
 • Organitzador i reconeixement: Curs organitzat per l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili, reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els participants d’altres comunitats autònomes rebran un reconeixement del curs emès per l’ICE de la URV, amb el qual podran tramitar el reconeixement i inscripció en el registre de formació del professorat propi.
 • Nombre de places: 30 a cada edició del curs.
 • Objectius:
  • Donar suport al professorat per la millora continuada de la seva pràctica docent.
  • Promoure el coneixement de competències digitals en la comunitat escolar.
  • Promoure l’ús de la llengua catalana i les seves variants geogràfiques a la xarxa.
  • Incentivar les competències digitals de l’alumnat mitjançant el “Concurs WAPPS.cat”.
  • Promoure la integració del servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en el desenvolupament dels projectes web per part de l’alumnat.
 • Relació amb objectius dels plans de formació general professorat:
   • Donar resposta a les necessitats derivades de la integració de les TIC i les TAC a l’educació.
   • Contribuir a l’assoliment de la competència digital, tant de l’alumnat com del professorat.

  </ul

 • Criteris d’avaluació:
  • 1a part: Realització de les activitats del Moodle, participació en el 80% de les hores formatives online i realització d’un exercici pràctic.
  • 2a part: Participació en el 80% de les hores formatives online, realització del treball en centre, un informe d’activitats i respondre l’enquesta d’avaluació del curs.
 • Formadors/es: Personal URV Divulga i Fundacio .cat
 • Import: Activitat gratuita.
 • Requeriments tècnics imprescindibles: Ordinador amb SO Windows o Mac amb accés a internet, amb càmera, altaveus i micròfon preparats per videoconferències. Accés a l’aula virtual URV via aplicació per escriptori Adobe Connect per Windows o Mac.
 • Edicions, dates, continguts i sessions descrits en els següents apartats.

Inscripcions

Els interessats/des poden sol·licitar la seva inscripció a l’edició del curs preferida en els terminis i amb els formularis que s’indiquen a continuació.

Terminis i formularis d’inscripció:

 • Edicions 3 i 4: Inscripcions tancades.
 • Edicions 5 i 6: Inscripcions tancades.

El nombre mínim i màxim de participants per edició del curs serà de 15 i 30 docents, respectivament. Arribat el termini d’inscripció, en cas de que el nombre de sol·licituds superi el de places previstes, les inscripcions s’assignaran per sorteig. Si abans del termini el nombre de sol·licituds supera en molt el de places previstes, es podrà donar per finalitzat el període d’inscripció i les inscripcions s’assignaran per sorteig.

Edicions i dates de l’activitat (octubre 2020 a febrer 2021)

 

Parts Fases Edició 3 Edició 4 Edició 5 Edició 6
Part 1 Treball a plataforma Moodle 13 al 18 d’octubre 13 al 20 d’octubre 2 al 9 de novembre 2 al 11 de novembre
Sessions Webinar (1, 2 i 3) 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre, de 17:30 a 20:30 h 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre, de 17:30 a 20:30 h 10, 17 i 24 de novembre, de 17:30 a 20:30 h 12, 19 i 26 de novembre, de 17:30 a 20:30 h
Part 2 Sessió Webinar 4 A escollir, 11 o 13 de gener, de 17:30 a 19:30 h
Sessió Webinar 5 A escollir, 16 o 18 de febrer, de 17:30 a 19:30 h
Treball en centre i informe d’activitats i enquesta Fins 1 març

 

Continguts i sessions

 

Parts Plataforma de formació Fase Durada (h) Continguts Formadors
Part 1 Moodle Moodle 11 h Benvinguda, presentacions i visió general del Projecte WAPPS.cat i del curs.
Visió general de les competències bàsiques de l’àmbit digital.
Presentació del concurs WAPPS.cat, eina per la potenciació de les competències digitals de l’alumnat. Proposta de participació.
Tipologia de pàgines web.
Introducció dels sistemes de gestió de continguts web: WordPress, MediaWiki, etc.
Aplicació del disseny Universal per a l’aprenentatge en la creació de planes web.
Aplicació de criteris i mesures de seguretat, drets de continguts i privacitat a Internet en la creació de planes web.
Eines de suport: correctors ortogràfics, GIMP, editors de video, gravadora de veu, Canva. Exercicis pràctics.
Personal URV
Webinars Adobe Connect Webinars
1, 2 i 3
9 h
(3 webinars de 3h)
Sessions pràctiques sobre WordPress. Personal URV
Suport de personal Fund .cat
Part 2 Webinar Adobe Connect Webinar 4 2 h Sessió 1 de preparació per a la dinamització de l’alumnat per la seva participació al concurs WAPPS.cat. Revisió de terminis. Comentari i resolució de problemes Personal URV
Webinar Adobe Connect Webinar 5 2 h Sessió 2 de preparació per a la dinamització de l’alumnat per la seva participació al concurs WAPPS.cat. Revisió de terminis. Comentari i resolució de problemes Personal URV
Treball en centre 14 h Realització d’un treball pràctic, consistent en que els docents dinamitzin l’alumnat d’un o més grups classe perquè aquests creïn un web real, treballant en equips de 4, i opcionalment es presentin al concurs WAPPS.cat. Lliurament a l’alumnat d’un paquet de domini i servidor de forma gratuïta.
Es realitza un seguiment i suport al professorat de forma telemàtica. S’estableixen connexions els centres i docents participants.
Personal URV
Moodle Moodle 2 h Presentació d’un informe d’activitats i enquesta d’avaluació del curs.

El concurs Wapps.cat

El concurs WAPPS.cat de creació de llocs web s’adreça a estudiants de 5è i 6è de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Més info a http://websalpunt.cat/

 

Entitats col·laboradores: