Programa Escolar d’APQUA

 

El Programa Escolar d’APQUA planteja  l’aprenentatge de les ciències a partir de l’estudi i la discussió de temes d’actualitat relacionats amb els productes químics. El programa ofereix materials instructius en forma modular que il·lustren la naturalesa dels productes químics i la seva interacció amb les persones i el medi. Les activitats d’APQUA estan dissenyades amb la finalitat que els alumnes recullin i processin informació sobre fets científics i aprenguin a utilitzar-la per prendre decisions. APQUA no dóna pautes de conducta, sinó que facilita els coneixements i les destreses necessàries perquè els joves comprenguin els problemes actuals i puguin participar de manera responsable en la presa de decisions relacionada amb els productes químics, la salut i el medi. Així mateix, el plantejament de preguntes obertes i de situacions simulades sobre temes actuals motiva els alumnes a conèixer i experimentar què és realment la ciència i a comprendre’n el potencial i també les limitacions, al mateix temps que fomenta la integració de diverses disciplines. El programa potencia el paper del professorat com a educador dins de les seves comunitats. En cap cas s’ha d’entendre el Programa Escolar com un conjunt d’experiències o de pràctiques de laboratori, sinó com un mètode de plantejar i resoldre els problemes que ens preocupen, relacionats amb la química i el medi, i així contribuir a la millora de la qualitat de l’educació científica en el nostre país.

Objectius específics

El programa té per objectius específics:

• Desenvolupar consciencia, coneixement i comprensió sobre la ciència i la seva relació amb les persones i el medi.
• Que les persones aprenguin a obtenir informació sobre temes científics.
• Subministrar coneixements i eines per prendre decisions i participar responsablement en democràcia.
• Promoure l’ús dels principis i processos científics i de l’evidència científica en la presa de decisions.

Les característiques essencials del programa són:

• Els materials contemplen un cicle d’aprenentatge en el que construeix el nou coneixement mitjançant la indagació guiada de problemàtiques socials o personals relacionades amb la ciència (Aprenentatge basat en projectes – indagacions (ABP-ABI, IBSE)).
• Els materials d’APQUA estan homologats com a material curricular.
• L’estructura modular permet la seva integració en les programacions de l’ESO, del Batxillerat i de 4t a 6è nivell de l’Educació Primària.
• Col·laboració de centres educatius en el disseny.
• Supervisió acadèmica universitària per rigor científic i absència de prejudicis.
• Formes d’indagació: activitats experimentals, anàlisi i discussió d’informació i dades d’altres fonts, ús de models, jocs de rol i presentacions.
• Presa de decisions, evidència, neutralitat i rigor.
• Material experimental, senzill, segur, per a ser utilitzat a l’aula i a microescala.
• Model 4-2-1 de treball individual-cooperatiu i de discussió de preguntes.
• Formació del professorat en aquesta metodologia.
• Disponibilitat de 14 mòduls per a secundària i primària i més de 50 minimòduls.

Més de 275.000 alumnes de més de 1.600 centres han participat en el Programa Escolar d’APQUA. A més a més s’ha format a més de 6.600 docents a través de 337 cursos de formació.

Material disponible

Mòduls:

APQUA 10-12 (primària).
Alimentació i sostenibilitat (secundària).
Ciència, salut i estils de vida: evidència i presa de decisions (secundària).
• Contaminació de l’aigua subterrània de Vallfrondosa (secundària).
El detectiu químic (secundària).
Els plàstics en la nostra societat (secundària).
• Els productes químics (secundària).
Equitat i sostenibilitat (secundària).
La gestió dels residus (secundària).
Risc: el joc de la vida (secundària).
Separació de mescles i identificació de substàncies (secundària).
Solucions i contaminació (secundària).
Sostenibilitat: el futur de l’illa (secundària).
Tractament de residus especials (secundària).

Minimòduls organitzats per temàtica:

Ciències de la Terra / Geologia (7 minimòduls).
Ciències de la vida / Biologia (33 minimòduls).
• Educació mediambiental (9 minimòduls).
• Educació per a la salut (6 minimòduls).
Física / Matemàtiques / Tecnologia (6 minimòduls).
Genètica, herència i evolució (10 minimòduls).
Química (20 minimòduls).

 

Entitats col·laboradores: