Programa d’Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTI)

 

El Programa ACTI és la primera iniciativa que va posar en marxa l’Aliança STEM. Va destinat a estudiants i professorat d’ensenyament primari i secundari. Es realitza al Camp de Tarragona amb el cofinançament de REPSOL.

Objectius específics

A més a més dels objectius generals de l’Aliança STEM, el programa ACTI té per objectius específics:

• Donar suport al professorat per la millora continuada de la seva pràctica docent.
• Facilitar als centres escolars materials per al treball experimental de continguts de l’àmbit de les ciències de la naturalesa, biologia, geologia, física i química, tecnologia, salut, sostenibilitat, per educació primària i secundària.
• Promoure la cooperació entre investigadors d’universitats i empreses, estudiants i professorat.
• Donar a conèixer als joves les oportunitats professionals als sectors productiu i de recerca.

Prova pilot

Durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 s’ha realitzat la prova pilot del Programa ACTI amb la participació de 7 centres educatius, 34 docents i 1814 alumnes del Camp de Tarragona. Relació de centres:

• Escola de Pràctiques (Tarragona)
• Escola Mestral (Vila-Seca)
• Escola Pax (Tarragona)
• Escola Sant Bernart Calvó (Vila-Seca)
• Escola Torroja i Miret (Vila-Seca)
• Institut Tarragona (Tarragona)
• Institut Vila-Seca (Vila-Seca)

Com a resultat de l’anàlisi d’estratègies de funcionament amb professorat i centres educatius preexistents a Catalunya i a la UE, la prova pilot del programa ACTI s’ha programat en el marc d’una activitat de formació permanent de professorat que contempla diverses fases de la capacitació teòrica-pràctica, d’experimentació a l’aula, de reflexió i d’aprofundiment, per tal de promoure la consolidació de la formació i l’impacte educatiu als centres.
Per a la fase d’experimentació a l’aula es subministren als centres de forma gratuïta materials experimentals del Projecte APQUA, del CESIRE del Departament d’Ensenyament i de SCIENTIX (Community for Science Education in Europe). El criteri en la selecció dels material és que:

• puguin ser portats directament a l’aula,
• permetin desenvolupar una consciència, coneixement i comprensió més grans sobre la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques i la seva relació amb les nostres vides,
• promoguin l’ús dels principis i processos científics i de l’evidència en la presa de decisions personal i col·lectiva, i
• proposin una metodologia de treball centrada en temes d’interès, interdisciplinar i activa en què partint de l’experimentació científica es desenvolupin continguts del currículum i es potenciï el desenvolupament de les competències bàsiques i continguts clau de l’àmbit cientificotecnològic (metodologia IBSE –Inquiry-based science education-).

Es realitza un seguiment i suport al professorat implicat en la posada en pràctica de les activitats a l’aula de forma presencial i telemàtica.

S’estableixen connexions locals entre els centres, docents i alumnes participants.

En paral·lel a activitat de formació permanent s’han iniciat activitats d’avaluació i recerca educativa, centrades en l’increment de vocacions científiques de l’alumnat i l’autoeficàcia i pràctica docents.

Consolidació del programa

Durant el curs 2018-2019 es preveu la consolidació del programa amb els mateixos centres.

 

Entitats col·laboradores: